home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

פסיפס 3.0: מענק אתגר לעשייה בתחום היהדות הישראלית לפרויקטים במימון אבי חי ישראל (ע"ר)

רקע

בעשרים השנים האחרונות מתרחבת תופעת היהדות הישראלית המאפשרת כיום לאלפי ישראלים בעלי גישות שונות למסורת היהודית להכיר וללמוד יחד את מקורותיהם התרבותיים, להיחשף למגוון רחב של גישות ותפיסות ולעצב את זהותם היהודית-ישראלית באופן המתאים להם. העשייה בתחום זה מאפשרת את התחדשותם של החיים התרבותיים היהודיים במדינת ישראל ומגבירה את תחושת שייכותם של המשתתפים לעם ישראל, לאומה היהודית וליעדיה. לקראת סגירת קרן אבי חי שבה הקרן ומציעה לתורמים חדשים וּותיקים הזדמנות מיוחדת להשתתף בפיתוח תופעת היהדות הישראלית וחיזוקה, ולמנף את תרומתם לארגונים נתמכי הקרן.

"פסיפס 3.0" מבקש לעודד ולהמריץ את הארגונים הנתמכים על ידי הקרן כיום להגדיל ולהרחיב את מעגל ההזדמנויות לשגשוגם ולהמשך התפתחותם באמצעות הרחבת היקף התרומות של תורמים חדשים וותיקים. 

היוזמה

מענק אתגר יינתן ביחס של 1:1 על תרומות של 40,000 ₪ לפחות לתורם (ועד 180,000 ₪) בשנה, ובתנאי שיש בצידן התחייבות לתרומה זהה (או גדולה יותר) בשנה הבאה.
המענק המשלים מיועד לתורמים חדשים ולתורמים ותיקים שלפחות יכפילו את תרומתם הגבוהה הקודמת.

הקריטריונים להצטרפות ליוזמה

·       תורם חדש: התורם בפעם הראשונה סך של לפחות 40,000 ₪ ועד 180,000 ₪ לשנה, למשך שנתיים רצופות;

או

·       תורם ותיק: שכבר תרם בעבר לפרויקט ומכפיל (לפחות) את תרומתו השנתית הקודמת הגבוהה ביותר ומתחייב לתרומה זו למשך שנתיים רצופות. סכום התרומה יהיה לא פחות מ-40,000 ₪ ועד 180,000 ₪ לשנה.

כללי

·       ניתן להגיש יותר ממענק אתגר אחד לארגון.

·       כיוון שהוקצה סכום מוגבל למענקי השלמה, הקרן אינה מתחייבת להשלים באופן מלא או חלקי כל תרומה שעונה על הקריטריונים של יוזמת פסיפס 3.0.
כל החלטה תהיה בשיקול דעתה המלא של הקרן ובהתאם למטרות מענק האתגר ותקציבו.

·       שימו לב: הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לדיני המכרזים. אבי חי ישראל (ע"ר) שומרת על זכותה לשנות מועדים, לשנות את התנאים, ובכלל לנהל את ההליך לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

לוח זמנים

הליך

פירוט

מועד

הגשת הבקשה:

 

תורמים וארגונים המבקשים לזכות במענק האתגר ובהשלמת תרומותיהם* יגישו את בקשתם בצירוף טופס התורם החתום וטופס פרטי הארגון ללימור וייצמן באמצעות דוא"ל: pseifas@avichai.org.il

לא יאוחר מיום חמישי,
כ"ח באדר תשע"ח,  ה- 15.3.2018
בשעה 9.00 בבוקר.

הכרזת הפרויקטים והתורמים

הכרזת התרומות שיזכו במענק האתגר.

עד יום שני,
ט"ו באייר תשע"ח,
ה- 30.4.2018.

העברת מענק האתגר לשנת 2018

העברת השלמת מענק האתגר תתבצע בשני מועדים אפשריים: יוני 2018 או דצמבר 2018, לאחר קבלת אסמכתא על העברת מלוא התרומה של שנת  2018 לפרויקט.

מועד העברות ראשון-
קבלת אסמכתא
לא יאוחר מה- 31.5.18;
 

מועד העברות שני-

קבלת אסמכתא
לא יאוחר מה- 2.12.18.

העברת מענק האתגר לשנת 2019

העברת השלמת מענק האתגר תתבצע בשני מועדים אפשריים: מרץ 2019 או; אוקטובר 2019, לאחר קבלת אסמכתא על העברת מלוא התרומה של שנת 2019 לפרויקט.

מועד העברות ראשון- קבלת אסמכתא
לא יאוחר מה- 28.2.19;
 

מועד העברות שני-

קבלת אסמכתא
לא יאוחר מה- 26.9.19

 

* המענקים יינתנו עבור תרומות שיינתנו אחרי ה- 1.10.2017

להורדה:

טפסים לחתימה

תיאור התוכנית בעברית

תיאור התוכנית באנגלית